Съвети & Ресурси

На тази страница ще намерите интересни нещица и трикове, които можете да използвате във Вашата работа, при създаването на Вашата организация или просто по време на обучения

ВИДОВЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ (ЮЛНЦ): ФОНДАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ, ЧАСТНА И ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ.

В българското законодателство са предвидени два вида ЮЛНЦ – сдружения и фондации. Наред с това ЗЮЛНЦ предвижда два различни статута, под които може да съществува всеки един от тези два вида ЮЛНЦ: статут на частната полза и статут на обществената полза. Решението в кой от двата статута да съществува организация се взема самостоятелно от конкретното ЮЛНЦ в лицето на неговите учредители. При избора на цели, дейности и статут на организацията, двата вида ЮЛНЦ са напълно равнопоставени.

ОСНОВНИ РАЗЛИКИ МЕЖДУ СДРУЖЕНИЕ И ФОНДАЦИЯ:

 • Сдружението има членове, докато фондацията няма;
 • Различна органна структура. Задължителните органи при сдруженията са Общо събрание и Управителен съвет. При фондациите видът на органите зависи от волята на учредителите и ползата, в която те осъществяват дейността си;
 • Различни изисквания при учредяване. За учредяване на сдружение е достатъчно да е налице минимално необходимият брой учредители, който зависи от това дали сдружението ще е в частна или в обществена полза. За учредяване на фондация е достатъчно да има и едно лице – учредител, без значение дали ще бъде определена в частна или в обществена полза. За да се учреди фондация е задължително учредителят да направи учредително дарение т. е. да се предостави безвъзмездно имущество.

УЧРЕДЯВАНЕ И СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ

При учредяване на сдружение в частна полза са необходими минимум 3 учредители, без значение дали са физически или юридически лица. Ако сдружението е в обществена полза, учредителите трябва да са минимум 7 физически лица или 3 юридически лица. За да се учреди едно сдружение е необходимо да бъде проведено учредително събрание, на което да се вземат единодушно 3 основни решения:

 • Учредяване на конкретното сдружение с конкретните индивидуализиращи белези (наименование, седалище и адрес, статут, срок на съществуване, ако има такъв, цели, предмет на основна дейност и средства за постигане на целите, предмет на допълнителна стопанска дейност, органи и техните правомощия, начин на представляване);
 • Приемане на Устава на сдружението;
 • Избор на първия състав на управителните органи и определяне на представляващия/те.

Решенията, които се вземат на учредителното събрание, се отразяват в протокол, който трябва да бъде подписан от всички учредители или от председателстващия учредителното събрание и протоколиращия.

За съдебната регистрация на сдружението се подава заявление до окръжния съд по седалището му с искане за вписването му в съдебния регистър. Към заявлението задължително се прилагат следните документи:

 • Протокол от учредителното събрание с необходимите подписи;
 • Приетият и подписан от учредителите Устав;
 • Удостоверение за запазено име на сдружението;
 • Нотариално заверен образец от подпис на представляващия (представляващите);
 • Документ за платена съдебна такса в размер на 50 лева.

 УЧРЕДЯВАНЕ НА ФОНДАЦИЯ

 Фондацията се учредява с едностранен учредителен акт. Приживе това става с дарение, което трябва да бъде извършено в писмена форма с нотариална заверка на подписа на учредителя, а след неговата смърт – чрез завещание. С едностранния учредителен акт се предоставя имущество за постигане на нестопанската цел на фондацията. Той трябва задължително да съдържа наименование, седалище и адрес на фондацията, целите и средствата за постигането им, както и предоставеното учредително дарение. В учредителния акт се посочва и първият състав на органите на фондацията, както и се определя представляващият (представляващите). Наред с едностранния учредителен акт в практиката се е наложило изработването на втори документ, наречен устройствен акт. В него подробно се регламентират органите на фондацията, техният състав, правомощия, начин на работа, прекратяване. След като се подготвят тези основни документи, лицето, определено да представлява занапред фондацията, следва да открие набирателна банкова сметка, по която да се внесе определеното учредително дарение, в случай че то е в пари. От банката следва да се издаде удостоверение за открита набирателна банкова сметка.

За съдебната регистрация на фондацията се подава заявление до окръжния съд по седалището й с искане за вписването й в съдебния регистър. Към заявлението задължително се прилагат следните документи:

 • Учредителен акт с нотариално заверени подписи;
 • Устройствен акт, подписан от учредителите;
 • Нотариално заверени образци от подписите на представляващия (представляващите);
 • Удостоверение от банката за открита набирателна сметка и внесено учредително дарение;
 • Удостоверение за уникалност на името (аналогично на сдруженията);
 • Платежни документи за внесени такси в размер на 50 лева

ОБЩЕСТВЕНА ИЛИ ЧАСТНА ПОЛЗА

 При своето учредяване всяко ЮЛНЦ е длъжно да се самоопредели като организация в частна или в обществена полза. Определянето се извършва в устава или в учредителния акт и се вписва в съдебния регистър. ЮЛНЦ в частна полза може да промени своя статут и да се определи в обществена полза. Самоопределянето на ЮЛНЦ в обществена полза е неотменяемо, но ЮЛНЦ в обществена полза получават данъчни облекчения от държавата и възможност да стопанисват при по-лек режим държавни и общински имоти.

ПОСЛЕДВАЩИ РЕГИСТРАЦИИ

След приключване на съдебната регистрация на ЮЛНЦ, която завършва с издаване на съдебно решение за вписване на ЮЛНЦ в съдебния регистър, е необходимо да бъдат извършени следните последващи регистрации:

 • Регистрация в регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията;
 • Централен регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието за ЮЛНЦ в обществена полза;
 • Регистрация в ДАНС.

За текста БЛАГОДАРИМ на Българския център за нестопанско право и НПО портала.

Повече информация по темата:

Български център за нестопанско право: www.bcnl.org

Информационен портал за НПО в България, секция „Законодателство“: http://ngobg.info/bg/legislation/law.html

Leave a Reply